Skip to content

Algemene voorwaarden Fitsurance B.V.

Versie 1.3 14-12-2022

Definities

Fitsurance B.V.

Fitsurance is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; Fitsurance B.V. statutair gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74004069.

Diensten en adviezen
Alle diensten en adviezen die door Fitsurance B.V. aan een persoon (hierna: deelnemer) of Opdrachtgever verleent worden.

Opdrachtgever
De persoon (hierna: deelnemer) of organisatie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Fitsurance heeft verstrekt voor het leveren van diensten en/of adviezen. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Fitsurance zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Fitsurance.

Derden
In voorkomende gevallen kan Fitsurance haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Fitsurance kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Opdrachtsom
Het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of het programmavoorstel.

Opdrachtbevestiging
De schriftelijke bevestiging van de dienstverlening aan Opdrachtgever, inclusief eventuele bijlagen.

Privacybeleid
De verklaring van Fitsurance omtrent de privacy van betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Dit staat nader omschreven in het privacybeleid en het cookiebeleid op de website van Fitsurance.

Schade
Alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de Opdracht of de Diensten.

Vertrouwelijke informatie
Alle informatie, handelsgeheimen of overige eigendomsrechtelijk beschermde informatie met betrekking tot een partij (de “Verstrekker”) die door de Verstrekker als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel naar haar aard vertrouwelijk is.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Fitsurance.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. Fitsurance behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 2 OPDRACHTVERLENING

 1. Offertes van Fitsurance zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Fitsurance is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Fitsurance zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Fitsurance te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fitsurance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
 3. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Fitsurance, dan wel door het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
 4. Een opdracht wordt tevens verleend door middel van inschrijving tot deelname aan dienstverlening van Fitsurance, waarna een opdrachtbevestiging van deze inschrijving en de opdracht zal worden (digitaal) toegestuurd aan de opdrachtgever.
 5. Het ontbreken van een schriftelijk akkoord van de door Fitsurance uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Fitsurance, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Fitsurance een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 3 TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

 1. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Fitsurance de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren.
 2. Indien tussentijdse wijzigingen, waar Fitsurance aan kan voldoen, leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever heeft zich door het tussentijds wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 4 INSPANNINGSVERPLICHTING

 1. Fitsurance zal de door haar te leveren diensten uitvoeren met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam professionele dienstverlener.
 2. Voor haar diensten geldt een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Fitsurance niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 5 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen van Fitsurance hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Fitsurance is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard.
 2. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Fitsurance zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 2.5 en 3.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Fitsurance overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging aan Fitsurance verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Fitsurance. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Fitsurance nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Fitsurance daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Fitsurance op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
 4. Eventueel overeengekomen specifieke data tussen de organisatie of opdrachtgever en Fitsurance kunnen worden verplaatst met een redelijke opzegtermijn van minimaal twee weken, mits de opdracht binnen 6 maanden na de aanvankelijke datum wordt gepland. Indien er niet binnen twee weken om een verplaatsing wordt verzocht, behoudt Fitsurance zich het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 7 TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

 1. In de offerte van Fitsurance staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Fitsurance voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
 2. De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
  Voor reiskosten wordt bij opdrachtbevestiging aangegeven welke tarieven hiervoor gehanteerd worden.

ARTIKEL 8 FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Het honorarium van Fitsurance en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Fitsurance steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Fitsurance kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Fitsurance over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Fitsurance worden opgeschort, dit zonder dat Fitsurance dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig is. Bovendien is Fitsurance in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Fitsurance of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Fitsurance te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 5. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Fitsurance gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 6. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Fitsurance plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Fitsurance gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.
 7. Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar, mits het restantbedrag van het abonemmentsjaar wordt overgemaakt. Bijvoorbeeld; na 2 maanden het abonnement opzeggen resulteert in het te betalen restantbedrag van 10-maal de maandelijkse abonnementskosten. Dit is om aan de 12 maanden betaaltermijnen te voldoen, aangezien het abonnement de deelnemer in de gelegenheid stelt om de betaling uit te spreiden over 12 maanden, in plaats van het direct te moeten afrekenen. 
 8. Bij aanschaf van een thuis afname kit, productnaam ‘Fitkit’, dient het product binnen 14 dagen gebruikt te worden. Daarna vervalt restitutie en/of terugzending. Mocht het product over datum zijn na deze 14 dagen, dan dient er een nieuw product aangeschaft te worden vanuit de koper.  

ARTIKEL 9 ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Indien de opdracht, om redenen die niet aan Fitsurance toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden
 • a. een deelnemer annuleert minder dan 24u voor aanvang van de afspraak, de annuleringskosten bedragen 100%.
 • b. een deelnemer annuleert meer dan 24u voor aanvang van de afspraak, de annuleringskosten bedragen 25%.
 • c. een deelnemer wil meer dan 24u voor aanvang van de afspraak, de afspraak verzetten, de afspraak wordt verzet en er zijn geen annuleringskosten.

ARTIKEL 10 DUUR EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

 1. De Opdracht eindigt zodra de Diensten zijn verricht, behoudens eerdere beëindiging conform de Opdracht.
 2. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Fitsurance is gerechtigd de Opdracht onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, indien Fitsurance constateert dat de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk in strijd met de wet of anderszins onrechtmatig zou zijn.
 4. Ingeval van beëindiging van de Opdracht is Opdrachtgever aan Fitsurance een vergoeding verschuldigd conform de Opdrachtbevestiging voor de tot en met de beëindigingsdatum verrichte Diensten en gemaakte kosten.
 5. Na beëindiging blijven artikelen in deze voorwaarden van toepassing, waaronder de geheimhoudingsplicht.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Fitsurance en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de deelnemer is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Fitsurance geleverde zaken en/of diensten.
 2. Fitsurance is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een meting, adviesopdracht of andere dienstverlening.
 3. Daarnaast is Fitsurance nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Fitsurance rust slechts een inspanningsverplichting. (zie artikel 4).
 4. Opdrachtgever vrijwaart Fitsurance tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Fitsurance in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Fitsurance onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Fitsurance.

ARTIKEL 12 INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

 1. Modellen, technieken, instrumenten en materialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Fitsurance voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Fitsurance. Datzelfde geldt ook voor de door Fitsurance uit te brengen rapportages.
 2. De opdrachtgever krijgt het recht rapportages voor eigen gebruik of binnen haar eigen organisatie te gebruiken.
 3. Op alle door Fitsurance ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 1. Fitsurance is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar deelnemer en/of opdrachtgever is bekend geworden.
 2. Fitsurance deelt geen informatie met derden, zonder toestemming van opdrachtgever en/of deelnemer. Wanneer bekendmaking vereist is bij of krachtens de wet of op grond van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke procedures (toezicht en onderzoek daaronder mede begrepen) dan is Fitsurance genoodzaakt deze informatie te delen.
 3. Fitsurance is voor de verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke. Fitsurance draagt zorg voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
 4. Fitsurance treft passende technische en organisatorische maatregelen. Deze zijn na te lezen in het privacybeleid en het cookiebeleid op de website.

ARTIKEL 14 BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Fitsurance is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Fitsurance.
 2. Op de Opdracht, met inbegrip van alle aangelegenheden die daarmee verband houden, en op de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen trachten geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht voortvarend door middel van onderhandelingen tot een oplossing te brengen.
 4. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.