Skip to content

Privacy Statement – Fitsurance B.V.

Versie 1.4 15-05-2023

Ik neem deel aan de Health Check van Fitsurance B.V. (hierna ‘Fitsurance’), dat namens Fitsurance wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van  Fitsurance personeel. Ik ben op de hoogte gebracht van de inhoud en de strekking van deze gezondheidscheck.

Bij de check kunnen de volgende variabelen bij mij worden gemeten:

 • Cholesterolwaarden, hs-CRP en HbA1c
 • Lengte/gewicht, bloeddruk en buikomtrek
 • Knijpkracht en lichaamssamenstelling 
 • Psychosociale en fysieke activiteit vragenlijst
 • Medische historie en leefstijldata

Deze metingen zijn (92-99%) accuraat. De metingen vormen op geen enkele wijze een medisch advies, maar zijn de basis voor een preventief advies omtrent uw gezondheid en leefstijl. Wanneer een meting duidt op een eventuele afwijkende waarde, verwijzen wij u door naar uw (huis)arts of zorgverlener. De metingen worden uitgevoerd om u van feedback te voorzien over uw algemene fitheid, vooraf, tijdens en na het genoemde project.

Ik geef Fitsurance expliciet de toestemming om mijn data op te slaan en te verwerken in het kader van deze health check om de met de opgestuurde  ‘gezondheidskit’ verzamelde data direct te ontvangen van het betreffende lab en ook deze te verwerken. Ik krijg mijn eigen data zelf ook beschikbaar gesteld in een rapport en ik kan op elk moment verzoeken om verwijdering van mijn. Twaalf maanden na de health check zal al mijn persoonsgegevens automatisch verwijderd worden.

Ik geef hierbij aan dat Fitsurance mijn data anoniem mag bewaren voor 5 jaar voor wetenschap- en onderzoeksdoeleinden

Fitsurance voldoet aan de richtlijnen omtrent verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent:

 • Vrijwillige deelname, ik verplicht mij tot niets en terugtrekken is altijd mogelijk
 • Uitvoering en protocollen van de vitaliteitscheck zijn mij verduidelijkt
 • Vertrouwelijk behandeling van mijn gegevens, zonder deze met derden te delen
 • Privacy beleid van Fitsurance is te vinden via https://www.fitsurance.nl/privacybeleid/
 • Ik kan op ieder gewenst moment aangeven dat Fitsurance mijn data moet verwijderen
 • Ik krijg zelf inzage in de gemeten onderdelen van de vitaliteitscheck
 • Bij vragen kan ik altijd mailen naar info@fitsurance.nl en krijg ik op werkdagen binnen 24 uur antwoord.

Ik geef hiermee toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens door Fitsurance zoals hierboven beschreven en ik stem in met deelname aan de health check en onderteken hiertoe deze verklaring.

Door akkoord te gaan met het privacy beleid op de website, stem ik in met bovengenoemde termen.==English==

Privacy Statement Fitsurance BV

I am participating in the Health Check of Fitsurance B.V. (hereinafter “Fitsurance”), which is conducted on behalf of Fitsurance under the responsibility of Fitsurance personnel. I have been informed of the content and scope of this Health Check.

The check may include the following variables:

Cholesterol levels, hs-CRP and HbA1c.

Height/weight, blood pressure and abdominal circumference

Squint strength and body composition 

Psychosocial and physical activity questionnaire

Medical history and lifestyle data

These measurements are (92-99%) accurate. The measurements in no way constitute medical advice, but are the basis for preventive advice regarding your health and lifestyle. When a measurement indicates a possible abnormal value, we refer you to your (family) physician or health care provider. The measurements are taken to provide you with feedback on your general fitness before, during and after the said project.

I give Fitsurance explicit permission to store and process my data within the framework of this health check to receive the data collected with the sent ‘health kit’ directly from the relevant lab and to process these as well. I will also have my own data made available to me in a report and I can request deletion of my data at any time. Twelve months after the health check, all my personal data will be automatically deleted.

I hereby consent that Fitsurance may retain my data anonymously for 5 years for science and research purposes

Fitsurance complies with the guidelines on processing special personal data as described in the General Data Protection Regulation (AVG). This means:

– Voluntary participation, I commit to nothing and withdrawal is always possible

– Implementation and protocols of the vitality check have been clarified to me

– Confidential treatment of my data, without sharing it with third parties

– Privacy policy of Fitsurance can be found at https://www.fitsurance.nl/privacybeleid/. 

– I can indicate at any time that Fitsurance must delete my data

– I can see the measured components of the vitality check myself

– If I have any questions, I can always email info@fitsurance.nl and receive a response within 24 hours on weekdays.

 

I hereby consent to the processing of my personal data by Fitsurance as described above and I agree to participate in the health check and sign this statement to that effect.

By agreeing to the privacy policy on the website, I consent to the above terms.

For questions you can always email us at info@fitsurance.nl